آزمایش آب و خاک

یکی از مسیر های دستیابی به کشاورزی پایدار و اقتصادی و تولید محصول سالم، مصرف بهینه کود و سم می باشد. چنانچه قبل از کشت، نیاز گیاه به عناصر غذایی مشخص شود و برنامه کودی، مطابق با نیاز واقعی گیاه و متناسب با مرحله رشدی آن تنظیم گردد، علاوه بر افزایش عملکرد و کیفیت محصول، گیاه نسبت به بسیاری از عوامل بیماری زا، آفات و تنش ها مقاوم می شود.

در آزمایشگاه مجموعه بنتاکو با کادری مجرب و با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، خصوصیات کلی خاک و آب مشخص، وضعیت عناصر غذایی در خاک و محدودیت های آب و خاک تعیین می گردد. با استفاده از اطلاعات به دست آمده در ابتدا محصول مناسب جهت کشت پیشنهاد گردیده، سپس توصیه کودی جهت محصول مورد نظر ارائه و راه کارهایی جهت اصلاح محدودیت های کشت پیشنهاد می گردد.

مراحل آزمایش

1. نمونه برداری

دقت در نمونه‌برداری از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر نمونه‌برداری به دقت انجام نگیرد نمی‌توان نتیجۀ درستی از آزمون به دست آورد با توجه به اهمیت این موضوع لازم است اصول نمونه‌گیری به خوبی رعایت شده تا بتوان نتایج قابل استناد کسب کرد.

2. تجزیه فیزیکی و شیمیایی

داده ها و اطلاعات حاصل از تجزیه فیزیکی و شیمیایی نمونه ها شامل شوری، اسیدیته، بافت خاک، آهک، ماده آلی، عناصر ماکرو و میکرو و نسبت جذب سدیم اصول کار کارشناسی و کشاورزی مدرن و اقتصادی میباشد.

3. تفسیر نتایج

تفسیر نتایج حاصل از آنالیز، کارشناسان را در تشخیص میزان کمبود ها و محدودیت ها و ارائه پیشنهادات و راه کار های بهینه یاری میکند.

سبد خرید