کارشناسی و توصیه

ایجاد تعادل بین عناصر غذایی در دسترس گیاه در هر مرحله از مراحل رشد گیاه تضمین کننده افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول می باشد. یک برنامه غذایی خوب ضمن تامین نیاز گیاه و امکان دست یابی به عملکرد رضایت بخش باعث بهبود مقاومت گیاه در برابر بیماری ها، آفات و تنش های محیطی میگردد.

بر اساس نتایج آنالیز برگ، آب و خاک، شرایط کشت، شرایط آبیاری، شرایط جوی و با شناسایی نیاز غذایی گیاه با توجه به مراحل رشد گیاه و نیز بروز احتمالی علائم کمبود عناصر غذایی، توصیه کودی متناسب با مجموعه مورد نظر ارائه می گردد و توسط کارشناسان مجموعه بنتاکو از زمان آماده سازی زمین تا پایان برداشت به صورت گام به گام اجرا می گردد.

گزارش فنی

گزارش ارائه شده توسط تیم کارشناسی مجموعه بنتاکو شامل موارد زیر می باشد:

1. آنالیز آب، تجزیه و تحلیل نتایج

2. آنالیز خاک، تجزیه و تحلیل نتایج

3. ارائه راهکارهای عملی و مقرون به صرفه جهت اصلاح آب و خاک با توجه به منابع و امکانات در دسترس

4. توصیه کودی شامل:

- نوع کود

- میزان مصرف کود

- زمان مصرف کود

- روش مصرف (پیش کشت، همراه با آبیاری یا محلول پاشی)

سبد خرید